برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (3141)

3-4-3 محیط کشت آب آگار………………………………………………………………………………………….423-8 آنالیز آماری…………………………………………………………………………………………………………………….42فصل چهارم : نتایج و بحث 4-1 بررسی اثر ترکیبات در جلوگیری از رشد میسلیومیAlternaria spp. درون تشتک پتری……43 4-2 بررسی اثر اسپوردهی Alternaria solani درآزمایشگاه …………………………………………….46 4-3 بررسی ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (3140)

3-4-3 محیط کشت آب آگار………………………………………………………………………………………….423-8 آنالیز آماری…………………………………………………………………………………………………………………….42فصل چهارم : نتایج و بحث 4-1 بررسی اثر ترکیبات در جلوگیری از رشد میسلیومیAlternaria spp. درون تشتک پتری……43 4-2 بررسی اثر اسپوردهی Alternaria solani درآزمایشگاه …………………………………………….46 4-3 بررسی ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (3139)

3-19-1-آبسیزیک اسید1520-1-سایر تنظیم کننده های رشد 1521-1-کند کننده‌های رشد1522-1-نحوه فعالیت کند کننده های رشد1623-1-سایر ترکیبات افزایش‌دهنده طول عمر1624-1-کیفیت آب1625-1-رو ش های مختلف تیمار پس از برداشت گل های بریده 161-25-1-مقاوم کردن یا سازگار کردن 162-25-1-اشباع‌کردن173-25-1-آغشته ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (3138)

1-9-2 نقشه‏ی ژنوم بیماری‏ها261-9-3 تعیین هویت افراد استفاده کننده از سرنگ مشترک261-9-4 تشخیص کلون‏های موفق261-9-5 بررسی و نظارت روی پیوند عضو261-9-6 تشخیص کایمرهای ژنتیکی261-9-7 مشخص نمودن خطوط سلولی271-9-8 تشخیص تومورهای سرطانی271-10 روش‏های کلی شناسایی هویت ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (3136)

3-4-4- شبیه سازی جبران ساز یکپارچه کیفیت توان……………………………………………….443-5- جبران ساز یکپارچه کیفیت توان چند مبدله…………………………………………………………463-5-1- استراتژی کنترل…………………………………………………………………………………………..473-6- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….48فصل چهارم: ارتقاء کیفیت توان در شبکه های تجدید ساختار یافته با استفاده از جبران ساز یکپارچه ادامه مطلب…