سایت مرجع دانلود مقاله دانلود مقاله همه رشته ها و گرایش ها

سایت مرجع دانلود مقاله

دانلود مقاله همه رشته ها و گرایش ها

تهیه نقشه راه۵۹
۲-۱۲ بخش ششم: انواع نقشه راه۶۱
۲-۱۳ تحقیقات انجام شده در داخل کشور۶۱
۲-۱۵ جمع بندی۷۰
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ روش پژوهش۷۳
۳-۲ جامعه آماری:۷۳
۳-۳ نمونه آماری:۷۴
۳-۴ ابزار گردآوری دادها:۷۴
۳-۵ پرسشنامه و نحو? تنظیم آن:۷۴
۳-۵-۱ محاسبه ضریب پایایی:۷۴
۳-۵-۲ تعیین روایی پرسشنامه:۷۵
۳-۶ روش گردآوری داده ها:۷۵
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده های آماری:۷۵
فصل چهارم: یافتههای تحقیق
۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۴-۲ یافتههای توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۴-۳ تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
۵-۱ خلاصه تحقیق۱۱۸
۵-۲ یافته های توصیفی۱۱۸
۵-۳ بحث و نتیجه گیری۱۱۹
۵-۴ پیشنهادات برآمده از تحقیق۱۲۶
۵-۵ پیشنهادات تحقیقات آتی۱۲۷
منابع۱۲۸
چکیده
تحقیق حاضر با عنوان طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش(همگانی، قهرمانی و حرفه ای) استان تهران صورت گرفت. این تحقیق با هدف شناخت وضعیت موجود ورزش استان تهران با استفاده از تحلیل درونی و بیرونی (SWOT) صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ۹۵ نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران تشکیل داد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس جدول مورگان تعداد ۸۰ نفر از کارشناسان، مدیران و معاونت های ادارات ورزش و جوانان استان تهران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. در این تحقیق علاوه بر روش های کمی از روش های کیفی و مصاحبه استفاده شد. شرکت کنندگان پرسشنامه های محقق ساخته راهبرد توسعه ورزش همگانی(نقاط ضعف ، قدرت، تهدیدها و فرصت ها) شامل ۳۳ سوال و راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی – حرفه ای شامل ۴۶ را به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی صوری و پایای با استفاده از آلفای کرونباخ ۷۱/. مطلوب گزارش گردید. تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و روش تحلیل SWOT انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد ورزش استان تهران در حوزه ورزش همگانی واز نظر عوامل درونی ( ۳۹/۲ ) عوامل بیرونی ( ۴۵/۲ ) ضعف های پیش روی ورزش همگانی استان تهران تا اندازه ای بر قوت های آن و تهدیدهای پیش روی ورزش همگانی استان تهران تا اندازه ای برفرصت های آن غلبه خواهد کرد. همچنین در حوزه ورزش قهرمانی – حرفه ای نتایج نشان داد عوامل درونی (۴۱/۲ ) عوامل بیرونی (۵۳/۲ ) ورزش قهرمانی – حرفه ای استان تهران از لحاظ عوامل درونی دارای ضعف می باشد همچنین نتیجه می گیریم فرصتهای پیش روی ورزش قهرمانی – حرفه ای استان تهران تا اندازه ای بر تهدیدهای آن غلبه خواهد کرد.
واژگان کلیدی: تحلیل بیرونی، تحلیل درونی، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی – حرفه ای، ادارات ورزش و جوانان استان تهران
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه:
در روزگار ما به دلیل تحول فناوری و پیشرفت سریع علم، حرکت ها و فعالیت بدنی کاهش یافته و ماشین جایگزین آن شده و این امر به نوبه خود تاثیرات روحی نامطلوبی را به جای خواهد گذاشت. ( کاشف ، ۱۳۷۹). لازم به ذکر است امروزه حفظ سلامتی و افزایش کیفیت زندگی از اولویتهای مهم جوامع بشری به شمار آمده و افراد با گرایش به ورزش سعی در ارتقاء آنها دارند. این گرایش با روشنتر شدن مزایای روانشناختی و فیزیولوژیکی ورزش در حال افزایش است. تحقیقات و مطالعات در زمینه تأثیرات فعالیت بدنی نشان میدهد فعالیت بدنی منظم، مرگ و میر و بیماریهای نابهنگام، خطر ابتلاء به بیماریهای قلبی-عروقی (بیماریهای کرونری و سکته قلبی)، دیابت نوع دو، سرطان سینه و روده، چاقی و ازدیاد وزن، بهبود وضعیت چربی خون (کاهش کلسترول و تری گلیسریدها و افزیش لیپو پروتئین های با چگالی بالا)، کنترل گلوکز خون و ساختار اسکلتی، عضلانی و مفصلی وضعیت سلامت جسمانی افراد را تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود وضعیت روانی افراد جامعه از جمله بهبود سلامت روانی، کاهش اضطراب، افسردگی، استرس و بهبود وضعیت خواب میشود و از این طریق کیفیت زندگی، سطح رفاه، رضایت از زندگی، اعتماد به نفس را افزایش داده و رفتارهای اجتماعی آنان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد (برازیل۱، ۲۰۰۱؛ کارلسون۲، ۲۰۰۴؛ اُوسی- توتو و کمپاگنا۳، ۲۰۰۵؛ مرکز پیشگیری و درمان بیماری۴، ۲۰۰۲؛ وُلین، گلین، گلدیتز، لی و کاواچی۵، ۲۰۰۸). همچنین باید یاد آور شد که با توجه به رابطه نزدیکی که ورزش و تربیت بدنی با فرهنگ و سیاست و اقتصاد یک کشوردارد، اگر کشوری بخواهد موقعیت خود را در عرصه بین المللی به نمایش بگذارد و جایگاه مناسب خود را حفظ نماید، باید از ساختار علمی، زیر بنایی و تشکیلاتی مناسبی برخوردار باشد.و این نیازمند سیاست گذاری ، خط مشی و مدیریت درست در زمینه ورزش در سطوح مختلف و مناطق جغرافیایی متناسب با آن می باشد(بهرام و همکاران، ۱۳۸۶). با توجه به اهمیت برنامه ریزی به ویژه برنامه راهبردی در ورزش کشور ، بویژه در ادارات تربیت بدنی استان ها و نبود تحقیقات کافی در زمینه شناخت محیط درونی و بیرونی ادارات تربیت بدنی ، لزوم بررسی و شناخت برنامه راهبردی ادارات تربیت بدنی استان تهران در برهه زمان کنونی می تواند مورد ملاحظه قرار بگیرد.
۱-۲بیان مسئله
توسعه و پیشرفت واقعی کشورها شاخص های مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها ورزش می باشد. رویکردهای متفاوتی نسبت به این پدیده وجود دارد که برخی از آنها با نگاه قهرمانی و در برخی موارد نگاه سلامت عمومی و نشاط جامعه و در رویکرد دیگر نگاه اقتصادی مد نظر قرار می گیرد؛ اما صرفنظر از همه آنها اهمیت تربیت بدنی و ورزش روز به روز در حال افزایش است. ارتباط ورزش با پدیده های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکی از اهمیت این پدیده و نقش آن در برنامه های توسعه ملی کشورهاست و در یک نگاه کلی توسعه و پیشرفت ورزش در هر کشور با اقتدار و قدرت آن کشور ارتباط نزدیکی دارد. این موضوع باعث شده که سرمایه گذاری های هنگفتی برای توسعه ورزش در اکثر کشورها انجام شود ورزش به عنون جایگاهی مهم در تأمین سلامتی افراد جامعه، ایفای نقش میکند و این مقوله در جذب همه اقشار به خصوص جوانان بسیار حائز اهمیت است. (گزارش عملکرد سازمان تربیت بدنی ۱۳۸۸) . یکی ازبرجسته ترین ویژگی های کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه،توجه به دانش مدیریت به عنوان یکی از عوامل مهم درتوسعه ورشداقتصادی واجتماعی می باشد.دراین میان آنچه به عنوان اصلی ترین کارکرد مدیریت هرکشورمورد بحث است برنامه ریزی وتلاش برای نیل به اهداف پیش بینی شده درآن است. رخدادهای چنددهه گذشته همراه با نیازهای جدیدحادث دراین سالها، ازچنان خصوصیتی برخوردارندکه باصرف تکیه بربرنامه ریزی متداول وغیرمنعطف نمی توان بااین رخدادهاونیازها مقابله کرد. از آن رو از سه دهه قبل توجه مدیران و صاحب نظران به سمت برنامه ریزی بلند مدت وبویژه برنامه ریزی استراتژیک جلب شده است. که آن عبارتست ازمجموعه ای ازمفاهیم،روشهای کار وابزار که برای کمک کردن به مدیران ورهبران جهت انجام وظایف طراحی شده اند.درواقع برنامه ریزی استراتژیک رامی توان اقدامی سازمان یافته برای اتخاذ تصمیمها وانجام دادن اقدامات بنیادی تعریف کرد. اهمیت این نوع برنامه ریزی ازتوانایی آن درکمک به سازمانها برای ارائه عکس العمل موثرنسبت به اوضاع تغییریافته ای که پیرامون آنها رااحاطه کرده است ناشی میشود.(کافمن وهرمن،ترجمه مشایخ وبازرگان،۱۳۸۵،ص ۲۴). در این میان وظیفه اصلی برنامه ریزی وساماندهی ورزش و فعالیت بدنی به عهده ادارات کل ورزش و جوانان و نهادهای مرتبط است که به این مهم پرداخته و در قالب استفاده و به کار گیری ازروشها وفنون برنامه ریزی وداشتن نسخه راه به تعهدات سازمانی خود عمل نموده وآینده ای درخشان ترسیم نماید. سازمانها به طور مداوم با محیطی متلاطم و ناآرام رو به رو هستند. تهدیدهای محیطی از هر سو حیات و بقای آنها را به مخاطره میاندازد. سازمانها باید جایگاه قعلی خود را بشناسند، تواناییها ضعفهای خود را دقیقاً تحلیل کنند و با تکیه بر تواناییها از فرصتهای محیطی استفاده کرده و خود را برای برخورد با تهدیدها آماده کنند. این مهم در قالب مدیریت و برنامهریزی استراتژیک امکانپذیر است (حمیدی ۱۳۸۸)..
برنامه ریزان بایستی شناخت کامل درکنارکسب اطلاعات ازکلیه عوامل داخلی وبیرونی برای طراحی برنامه درقالب شناخت راهبردی داشته باشند.تاازاین طریق بتوانندبه تدوین چشم انداز بپردازند.اهداف بلندمدت قابل حصول که میتوانیم باتوجه به منابع وامکانات درآینده به آن برسیم. برنامه ریزی استراتژیک به شناخت وضعیت موجود،تعیین وضعیت مطلوب،شناسایی تواناییهاوضعف هاوشناخت راهکارهای رسیدن به وضعیت مطلوب اشاره دارد.(شاهنوشی،۱۳۸۴،ص۲۶۸). برنامه ریزی استراتژیک دربهترین شکل خود نیازمند جمع آوری اطلاعات بسیاروسیع،جست وجوی گزینه های مختلف وتاکید برنتایج آینده تصمیماتی است که امروزاتخاذ میشوند. برنامه ریزی استراتژیک ،ارتباطات ومشارکت را سهولت بخشیده علایق وارزشهای ناهمگرا را با یکدیگر همسو ومنطبق میکند وتصمیم گیری منظم واجرای موفقیت آمیز راترویج وتشویق خواهد کرد (داداش ور،۱۳۵۵). بنابراین، بدون برنامه ریزی مناسب، مدیریت سازمان فقط به مسائل آنی می پردازد و از توجه به نیازهای آینده ناتوان می شود. در نتیجه، تمایل به انجام فعالیت های اتفاقی و بالبداهه افزایش می یابد، هرگز به نظر نمی رسد که زمان کافی برای پیش بینی مشکلات آینده وجود دارد، و شرایطی ایجاد نمی شود که بطور مؤثر به آینده پرداخته شود. از اینرو، برای غلبه بر محدودیت ها، برنامه ریزی ضرورت دارد؛ و ناتوانی در برنامه ریزی به معنی برنامه ریزی برای شکست خواهد بود . کلیه برنامه ریزی های استراتژیک حداقل با ۳ سؤال کلیدی زیر مواجه هستند: ۱) چه باید کرد؟ ۲) با چه کسانی کار کنیم؟ و۳) چگونه بهتر انجام دهیم؟(برادفورد ، دانکن ۲۰۰۰).
برنامه ریزی استراتژیک فراتر از آن است که سازمان را از نظر مالی حفظ و منابع مالی تان را ذخیره کند. این برنامه ریزی در واقع یک طرح ریزی برای ۵، ۱۰ یا ۱۵ سال آینده سازمان است به همراه چگونگی دست یابی به برنامه های آن. این نوع برنامه ریزی در واقع فرایند برنامه ریزی سیستماتیکی است که در آن گام های حرکت تعیین، وضع موجود و مأموریت ها مشخص و دیدگاه ها و نگاه های آتی و ارزش های عملیاتی و افق های پیش رو مشخص می گردد(نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها). تجزیه و تحلیل SWOT یکی از ابزارهای مهم مدیریت راهبردی برای تطابق نقاط ضعف و قدرت درونی با تهدیدات و فرصت های بیرونی است. این تجزیه و تحلیل روش تحلیلی نظام یافته ای برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژی که بهترین تطابق را بین آنها ایجاد کند ارائه می نماید( فیشر ۱۹۸۹). مدل SWOT توانایی نمایش ارتباط بین عوامل مختلف را داراست و با افزایش تعداد عوامل و پیچیده شدن ارتباطات می توان با استفاده از آن می توان این ارتباطات را تجزیه و تحلیل نمود(احمدی ۱۳۷۷). در برنامه راهبردی اداره تربیت بدنی استان فارس(۱۳۸۸) به نقاط قوتی مثل توجه به برنامه مداری ، اجرای طرح های استعداد یابی و نخبه پروری و نقاط ضعفی مثل کمبود جذب منابع غیر دولتی ، کمبود منابع در بخش ورزش بانوان و بهره وری کم اماکن ورزش اشاره شده است. از جمله فرصت های بیرونی به موقعیت جغرافیایی، زیاد بودن جمعیت جوان و وجود استعداهای ورزشی فراوان اشاره شده است در بعد تهدیدات نبود مدیریت ورزشی واحد، کم بودن سرعت تکمیل پروژ ها برشمره شده است. در مطالعه شعبانی بهار (۱۳۹۱) اشاره شد که نقاط قوت و فرصت ورزش همدان بیشتر است و با توجه به موقعیت جفرافیایی خوب خود در جهت جذب سرمایه گذاری و بخش خصوصی در راستای رفع مشکلات گام بردارد. با توجه به اینکه از مزایایی برنامه ریزی استراتژیک کاهش مقاومت در برابر تغیرات و اتخاذ سیستماتیک ترین روش های تغییر و افزایش کارایی ملی و آگاهی از عملکرد محیط خارجی و تأثیر آن بر محیط و عملکرد داخلی، توسعه روحیه همکاری و کار تیمی و کاهش مسائل و مشکلات تیمی در برخورد با چالش ها و نیازها می باشد. اما فواید و سودمندیهایی که این پزوهش میتواند به دنبال داشته باشد این است که هوشیاری مدیران رده بالا را هر چه بیشتر جلب نموده تا به تدوین چشم انداز ،استراتژیها و برنامه های آینده توجه نمایند.ازطرفی درجامعه نیز مزیت های چشمگیری ازقبیل: بابرنامه ریزی ورزشی دقیق ترحرکت نمودن ورزشکاران، جدانبودن از مسیرتوسعه ورزشی، همگام بودن باسیاست های برنامه ریزان ورزشی، پرهیز ازموازی کاری،و…رابه دنبال و در سراسر کشور تنگناها و مشکلات را عنوان نموده و از دیدگاه خود راه حلهایی را پیشنهاد نمایند. به نظر میآید در زمینه ورزش و تربیت بدنی و مسائل، مشکلات ، راهبردها و تنگناهای ورزش کشورمان بخاطر گستردگی عملیات و وسعت استان تهران کمتر پژوهشی انجام شده است لذا تحقیق حاضر در پی تدوین و طراحی چشم انداز، استراتژی و برنامه های آینده ورزش استان تهران می باشد. امروزه با توجه به لزوم توجه به توسعه ورزش قهرمانی و استعداد یابی در برنامه های چهارم و پنجم توسعه و به منظور پاسخ گویی به نیازها و تحلیل دقیق از چالشها و مشکلات کنونی و جهت دهی به توسعه ورزش استان براساس نیازهای واقعی به برنامه جامعی با نگاه و رویکرد استراتژیک نیاز داریم که در این تحقیق به آن می پردازیم.
۱-۳ ضرورت واهمیت تحقیق
ورزش امروزه در تمامی جوامع و از جمله در کشور ما ایران، گسترش فراوانی یافته و هر روز بر تعداد افرادی که به صورت رقابتی و قهرمانی یا به صورت تفریحی و گذراندن اوقات فراغت به ورزش میپردازند، افزوده میشود. در عصر حاضر که عصر انفجار دانش و فنآوری است، برنامهریزیهای سازمانها بدون پشتوانه اطلاعاتی غنی امکانپذیر نبوده و به نتیجه مطلوب نمیرسد (جلالی فراهانی، ۱۳۸۸). در میان سازمانها و نهادهایی که در جهت توسعه و تعمیم سلامتی و نیرومندی جامعه در تلاشند، مسئولیت خطیر سازمان تربیت بدنی و نمایندگیهای آن در استانها و شهرها بیش از همه بازشناخته شده است و لزوم فعالیتهای جسمانی و ورزش در بین اقشار مختلف مردم از نظر بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و… بیش از پیش مورد تأکید است. بدیهی است به منظور ترسیم اهداف جزئی و برنامهریزی دقیق و اجرایی لازم، نقاط قوت و ضعف ورزش و عوامل موثر در سطح کشور مطالعه و بررسی گردند( قره ،۱۳۸۴) که یقیناً دستیابی به اهداف مختلف در زمینه تربیت بدنی به عوامل و شرایط متعددی بستگی دارد، مانند تدوین استراتژی، امکانات و تجهیزات ورزشی، فضای مناسب آموزشی، سطح معلومات و اطلاعات مسئولین تربیت بدنی و علاقهمندی آنان به کار، زمان کافی جهت پیاده کردن برنامهها و همچنین بودجه کافی از جمله مهمترین آنها هستند (عابدی، ۱۳۸۰).
باید اشاره نمود که برنامه ریزی به عنوان فرایندی که دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات تعریف شده است. برنامه ریزی، تصمیم‌گیری در شکل معمول آن نیست بلکه از طریق فرایند برنامه ریزی، مجموعه‌ای از تصمیمات هماهنگ اتخاذ می‌شود. برنامه ریزی می‌تواند برای زمان حال یا آینده انجام شود. دیدگاهها، عقاید، احساسات و ارزشها به عنوان حقایقی تلقی می‌شوند که فرایند برنامه ریزی بر اساس آنها سازمان داده می‌شود. امروزه اغلب سازمان ها و فدراسیون های ورزشی به منظور پیشبرد اهداف و برنامه های خود از برنامه ریزی های بلند مدت و راهبردی به عنوان یک استراتژی استفاده می کنند و چشم اندازها و افق های پیش روی خود و نحوه حرکت و دستیابی به انها را در برنامه های استراتژیک خود به تفضیل بیان می کنند. یکی از مشکلات اصلی ورزش استان تهران نبود برنامه ای مدون ،یاوجود چشم انداز،استراتژیهای مناسب وبرنامه ریزی برای رسیدن به آینده ای درخشان است . باتوجه به اینکه تاکنون تحقیقی درخصوص طراحی وتدوین راهبرد توسعه ورزش(همگانی،قهرمانی)استان تهران صورت نگرفته ، و یا در بخش برنامه ریزی عملیاتی وحدت رویه ای وجودندارد، ضرورت انجام وبررسی ومطالعه آن به وجودآمد.ازطرفی همانطور که داشتن برنامه واجرای آن باعث موفقیت ورسیدن به اهداف مدنظر میشود،نداشتن برنامه هم پیامدها وآثار سوئی دربردارد. لذامطلب فوق نیازبه موضوع تحقیق راضروری تر می نماید. ازطرفی مسایل و مشکلات عمده نظیرعدم حمایت اسپانسرها، کاهش کیفیت درهمه ابعاد، مشکلات مالی ،عدم انگیزه منابع انسانی،عدم سرمایه گذاری مناسب در استان و شهرهای با پتانسیل بالا در ورزش ، کمبود وسایل استانداردو کمبود بودجه در پیشبرد برنامه ها و نداشتن برنامه و استراتژی مشخص ازورزش تهران در فدراسیونها و وزارت ورزش، به منظور توسعه ورزش استان ودهها مشکل دیگر همه و همه لزوم طراحی وتدوین راهبرد توسعه ورزش(همگانی،قهرمانی)استان تهران رادربرگرفت. این تحقیق باتوجه به ماهیت واهداف آن ازنوع کاربردی است.وازنتایج این تحقیق، گروه های زیر میتوانندبهره مندگردند:
۱-سیاستگزاران وبرنامه ریزان ورزشی
۲-مدیران ومعاونین گروه های آموزشی ورزشی
۳-روسای هیئت ها واعضای آنها
۴-محققان وپژوهشگران ورزشی